Warunki sprzedaży

DCNART / Warunki sprzedaży

Ramowe Warunki Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez DCNART Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ramowe Warunki Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez DCNART Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Obornickiej 117 (zwaną dalej „DCNART”), a zwane dalej RWS, określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży i dostawy produktów oraz świadczenia usług przez DCNART na rzecz Kupującego.
2. Kupującym w rozumieniu niniejszych RWS jest wyłącznie przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Niniejsze RWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z DCNART czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. RWS określają zasady zawierania wszelkich umów (w tym sprzedaży i dostawy produktów oraz świadczeniu usług) oraz stanowią każdorazowo integralną część wszystkich umów zawieranych przez DCNART i Kupującego (dalej zwane „Umowy”). Strony Umów mogą wyłączyć zastosowanie niektórych postanowień niniejszych RWS w całości lub części.
4. RWS wiążą Kupującego z chwilą złożenia przez niego zamówienia lub zawarcia Umowy.
5. RWS udostępnione są na stronie internetowej DCNART pod adresem www.dcnart.com/warunki-sprzedazy/.
6. W razie sprzeczności między RWS a innymi umowami zawartymi pomiędzy stronami, postanowienia umów mają pierwszeństwo wobec postanowień RWS.

§ 2 Zamówienia

1. Sprzedaż produktów oraz świadczenie usług realizowane jest na podstawie Umowy lub indywidualnych zamówień, zawierających co najmniej:

a) imię i nazwisko zamawiającego, e-mail, telefon kontaktowy,
b) dane reprezentowanej firmy (nazwa, adres, NIP a w przypadku spółki cywilnej dane każdego ze wspólników),
c) dane produktu lub usługi,
d) termin dostawy lub realizacji,
e) miejsce dostawy lub realizacji.

2. Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. DCNART jest uprawnione do przyjęcia zamówienia, które nie zawiera wszystkich elementów opisanych w § 2 ust. 1.
3. W razie wątpliwości przyjmuje się, że złożenie zamówienia stanowi jednocześnie oświadczenie osoby składającej, że jest ona uprawniona do reprezentowania Kupującego.
4. Po przyjęciu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia, zawierający także dane osoby, realizującej to zamówienie. Brak odpowiedzi DCNART nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
5. W przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych przez DCNART, w szczególności dotyczących ceny, terminu, ilości itp. zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. Brak akceptacji zmienionych warunków uprawnia Kupującego do anulowania zamówienia w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o nowych warunkach.
6. Skutki jakichkolwiek błędów w zamówieniach oraz ich przekazie obciążają Kupującego.
7. DCNART może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
8. DCNART może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach czy korespondencji o których mowa w § 2 ust. 1 a) i b).
9. Anulowanie zamówienia w całości lub części przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z DCNART. DCNART zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały w wyniku anulowania zamówienia, jednak nie większymi niż wartość zamówienia.
10. Złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenia jego warunków przez DCNART stanowi zawarcie Umowy pomiędzy stronami.

§ 3 Cena i płatność

1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między Stronami, ceną produktu jest cena wynikająca z cennika DCNART obowiązującego w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub cena wskazana w trybie § 2 ust. 5 niniejszych RWS.
2. Ceny podawane przez DCNART są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od produktów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
3. Ceny sprzedaży przedstawione w walucie obcej przelicza się na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wydanie towaru z magazynu na podstawie dokumentu WZ.
4. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów. Koszt dostawy i rozładunku pokrywa Kupujący (koszt transportu jest refakturowany Kupującemu); chyba, że ustalono inaczej.
5. Kupujący upoważnia DCNART do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego lub adres poczty elektronicznej.
6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży produktów i usług w terminie wskazanym na fakturze. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty w terminie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DCNART podanym na fakturze.
8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, DCNART jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia DCNART do przerwania dostaw produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.
10. DCNART może uzależnić realizację zamówienia złożonego przez Kupującego od wpłaty zaliczki.

§ 4 Warunki dostawy

1. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które DCNART nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.
2. DCNART nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem DCNART, operatora logistycznego i/lub przewoźnika.
4. Jeżeli Kupujący jednostronnie wydłuży ustalony termin dostawy lub odmawia odbioru produktów lub usług DCNART ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu, dojazdu i kosztami magazynowania w wysokości 0.5% wartości zamówionego produktu lub usługi za każdy dzień przechowywania.
5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego produktu z zamówieniem, w szczególności stan przesyłki, a także niezwłocznie (tj. z chwilą odbioru przesyłki) zgłosić przewoźnikowi oraz DCNART zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając Zgłoszenie Reklamacyjne ZR – protokół dostępny do pobrania na dole strony.
6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą wydania produktu na Kupującego. Jeżeli produkt ma być przesłany przez DCNART do miejsca, wskazanego przez Kupującego wydanie zostanie dokonane z chwilą powierzenia ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§ 5 Zastrzeżenie prawa własności

DCNART zastrzega sobie prawo własności produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży do momentu uiszczenia za ten produkt całkowitej zapłaty. DCNART jest właścicielem produktu do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany produkt oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

§ 6 Gwarancja

1. DCNART udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany produkt na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostarczenia produktu, chyba że Producent produktu oferuje dłuższy termin gwarancji lub Kupujący wykupił dłuższy termin gwarancji.
2. W okresie gwarancji DCNART gwarantuje sprawność techniczną produktu i uzyskanie funkcjonalności określonych w karcie katalogowej.
3. DCNART zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad fizycznych produktu lub dostarczenia produktu wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Odpowiedzialność DCNART z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym zakresie należy do DCNART.
4. W przypadku systemów okablowania strukturalnego na które udzielono rozszerzonej gwarancji producenta (15-25 lat gwarancji) wszelkie roszczenia gwarancyjne regulują odrębne umowy pomiędzy Certyfikowanym Instalatorem a Producentem.
5. Gwarancja produktu nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń produktu będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia produktu oraz nieautoryzowanej ingerencji w produkt przez osobę trzecią.
6. Odpowiedzialność DCNART z tytułu gwarancji produktu jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana produktu została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również wad wynikłych z wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub przez osoby trzecie, a także działania czynników zewnętrznych.
7. Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego produktu jest wyłącznie kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenie reklamacyjne znajdujące się do pobrania na dole strony.
8. DCNART zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 45 dni od daty dostarczenia produktu do serwisu na podstawie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, o którym mowa w §6 ust. 7. W przypadku konieczności skorzystania z serwisu producenta DCNART ma prawo wydłużenia czasu naprawy do 90 dni od daty dostarczenia produktu do serwisu.
9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
10. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód wynikłych dla środowiska lub urządzeń sprzętu i osób.
11. Jeżeli przedmiotem gwarancji jest oprogramowanie, to odpowiedzialność gwarancyjna DCNART ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy Kupujący posiada najnowszą dostępną wersję tego oprogramowania, niezależnie czy jej otrzymanie jest bezpłatne czy wymaga zakupu przez Kupującego. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące oprogramowania powinny być wysyłane mailem na adres info@dcnart.com .

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

1. DCNART odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność obejmuje tylko szkodę rzeczywistą.
2. Odpowiedzialność DCNART z tytułu zwłoki w dostawie produktu, w stosunku do potwierdzonego przez DCNART terminu dostawy, ograniczona jest do 0.05 % wartości nieterminowo dostarczonego produktu, jednak nie więcej niż 10 zł za każdy dzień.

§ 8 Zwroty towarów

1. Zwroty pełnowartościowych towarów są możliwe tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz numeru zwrotu ze strony DCNART.
2. DCNART nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości zwracanego produktu, nie mniej niż 50 PLN netto.
3. Towary powinny zostać zwrócone do DCNART wyłącznie z numerem zwrotu wpisanym w widocznym miejscu na przesyłce, na koszt i ryzyko Kupującego w ciągu 14 dni na adres: Centrum Logistyczne DCNART Sp. z o. o., ul. Nowa 47, Palędzie, 62-070 telefon +48 506 527 708.
4. Zwrot towarów nieopisanych nr zwrotu lub na koszt DCNART skutkować będzie odesłaniem tych produktów na koszt Kupującego.

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez siłę wyższą. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: kataklizm naturalny, eksplozję, pożar, strajk etc.
2. RWS mogą być zmieniane przez DCNART w każdym czasie. Wejście w życie zmienionych RWS następują z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej www.dcnart.com.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi RWS stosuje się przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby DCNART.

Zarząd DCNART Sp. z o.o.
Suchy Las, dnia 10.02.2020 roku

 

Załacznik nr.1 – Formularz Zgłoszenie Reklamacyjne ZR – wypełnij w przypadku gdy masz problem z dostawą towaru! (pobierz formularz ZR)

Załacznik nr.2 – Formularz Zgłoszenie Reklamacyjne Gwarancyjne  ZRG – wypełnij w przypadku gdy masz problem z systemem zainstalowanym na który została wydana gwarancja! (pobierz formularz ZRG)

Partnerzy technologiczni

PANDUIT logo PANDUIT logo PANDUIT logo

Skontaktuj się z nami

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".